Stadgar för HBT-liberaler

Antagna på förbundsstämman 2018
Reviderade på förbundsstämman 2020


1 § Namn

Förbundets namn skall vara Förbundet HBT-liberaler.

2 § Ändamål

a) HBT-liberaler är ett fristående förbund i nära anslutning till Liberalerna.

b) Förbundets ändamål är att främja tanken på att alla individer skall ha lika rättigheter. Förbundet skall främja de liberala grundvärderingarna, i Liberalerna och partiets närstående organisationer för att påverka politiska beslut om homo-, bisexuellas och transpersoners levnadsvillkor.

c) Förbundet skall arbeta för och sprida liberalismens idéer bland homosexuella, bisexuella och transpersoner i Sverige och internationellt.

3 § Organisation

a) Förbundets säte är Stockholm.

b) HBT-liberalers högsta beslutande organ är förbundsstämman och förbundsstyrelsen.

c) HBT-liberaler består av medlemmar sammanslutna i avdelningar, som tillsammans bildar förbundet. Förbundets styrelse beslutar om lokalförenings upptagande i HBT-liberaler

d) Avdelningarnas geografiska verksamhetsområden fastställs av förbundsstyrelsen efter samråd med respektive avdelning. Företrädesvis skall avdelningars geografiska område motsvaras av samma som för Liberalernas förbund.

e) Lokalavdelningen skall anta normalstadgar som överensstämmer och godkänns av förbundsstyrelsen men bestämmer i övrigt självständigt över sin verksamhet. Avdelning kan i de delar av normalstadgan som reglerar en lokalavdelnings interna angelägenheter anta stadgar som avviker från den av förbundsstämman antagna normalstadgan. Stadga som avviker från normalstadgan ska anmälas till förbundsstyrelsen

f) Förbundsstyrelsen äger rätt att påkalla sammanträde med avdelningsstyrelse eller då denna upphört att fungera med avdelningsstämma. Till sammanträde med avdelningsstyrelse eller dess stämma äger förbundsstyrelsen rätt att sända representant med rätt att delta i överläggningar men ej i besluten. Förbundsstyrelsen äger rätt att påfordra att sådan representant erhåller kallelse till sammanträden med nämnda organ

g) Förbundets verksamhet leds mellan förbundsstämmor av förbundsstyrelsen, som är ansvarig inför stämman

h) Lokalavdelningar åligger att till förbundsstyrelsen lämna begärda uppgifter om organisation, medlemmar, ekonomi och verksamhet.

4 § Medlemmar

a) Medlemskap är öppet för alla med liberala värderingar, som vill verka för HBT-liberalers syften och som ställer sig dessa stadgar till efterrättelse. Medlem i HBT-liberaler får ej vara ansluten till annat svenskt parti än Liberalerna.

b) Medlemskap tecknas hos förbundet HBT-liberaler. Lokalavdelningstillhörighet bestäms av bostadsort eller enskilt önskemål ställt till förbundsstyrelsen. Medlem kan närhelst hen så önskar flytta sitt medlemskap till annan avdelning.. Oavhängigt vad som ovan stadgas gäller dock att medlem endast äger rösträtt på en avdelningsstämma per år.

c) Förbundsstyrelsen kan utse person, som i särskilt hög grad gagnat förbundets syften och främjat dess idéer, till hedersmedlem.

d) Medlem som verkar aktivt för annan politisk organisation vars verksamhet ej är förenlig med HBT-liberalers mål, vägrar ställa sig HBT-liberalers stadgar till efterrättelse eller på annat sätt genom sitt handlande skadar förbundets syften kan, sedan vederbörande beretts tillfälle att skriftligen yttra sig, uteslutas av förbundsstyrelsen. För uteslutning erfordras minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga röster. Utesluten medlem kan beviljas återinträde endast av förbundsstyrelsen. För sådant beslut erfordras minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens samtliga röster.

5 § Medlemsavgift 
a) Medlemsavgift kan uttas av förbundet. Lokalavdelningar äger inte rätt att ta ut medlemsavgift utöver den av förbundsstämman beslutade avgiften till förbundet.

b) Förbundsstämman fastställer eventuell medlemsavgift som skall erläggas till förbundet per medlem för kalenderåret efter förbundsstämman. Medlemsavgift för ny medlem som betalas från och med 1 september gäller även för påföljande kalenderår

c) Medlem, som flyttar till annan lokalavdelnings verksamhetsområde, kan ingå där utan att erlägga ny kompletterande medlemsavgift för löpande kalenderår.

6 § Förbundsstämman

a) Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman.

b) Ordinarie förbundsstämma hålls varje kalenderår. Stämman skall avhållas före maj månads utgång.

c) Extra förbundsstämma hålls då förbundsstyrelsen så finner erforderligt, då det skriftligen begärs av minst 1/3 av medlemmarna eller då förbundets revisorer så påkallar. Vid extra förbundsstämma behandlas endast de frågor som stämma eller styrelse angett eller som angetts i begäran om extra förbundsstämma.
d) Kallelse till ordinarie förbundsstämma utfärdas av förbundsstyrelsen senast tre veckor före stämman. Kallelse till extra förbundsstämma skall jämte förslag till föredragningslista gå ut senast en vecka före stämman.

e) Handlingar skall vara ombuden tillhanda senast två veckor före ordinarie förbundsstämma. I handlingarna ska ingå verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse samt eventuella propositioner och motioner.

Förbundsstämman består av förbundsstyrelsens ledamöter samt de av avdelningarna utsedda ombuden. Avdelningarnas ombud väljs av respektive avdelningsstämma. Varje avdelning äger rätt att utse 2 ombud vardera för upp till och med 20 medlemmar, samt ett ombud per ytterligare avslutat 20-tal medlemmar i lokalavdelningen. Antalet medlemmar räknas den 31 december kalenderåret före stämman. Avdelningar med färre än 10 medlemmar äger rätt att representera med 1 ombud, delta i överläggningar men ej i besluten. Medlemmar som är direktanslutna till förbundet är inte grund för ombud.

Totala antalet ombud kan ej vara fler än 1 ombud för varje avslutat femtontal medlemmar exklusive direktanslutna medlemmar till förbundet. Skulle antalet ombud överstiga ett ombud per femton så ska antalet reduceras från den avdelning med flest antal ombud. Vid lika antal ombud per avdelning reduceras först den avdelning med minst antal medlemmar. Varje enskild medlem i förbundet äger rätt att efter anmälan närvara vid förbundsstämma och delta i överläggningar men ej i besluten.

Då antalet medlemmar i avdelningar uppnått 400 vid avslutat kalenderår skall följande beräkningsgrund avseende ombud tillämpas:

Antalet ombud skall vara 30. Fördelningen av ombudsplatser mellan avdelningarna börjar med att varje distrikt tilldelas en ombudsplats. Övriga ombudsplatser fördelas proportionellt mellan avdelningarna i enlighet med följande: För varje avdelning räknas en kvot ut genom att antalet stämmogrundande medlemmar i distriktet delas med antalet stämmogrundande medlemmar i hela landet.

Från denna kvot fås ombudstalet genom att kvoten multipliceras med antalet ombudsplatser kvar att fördela. Varje avdelning tilldelas nu så många ombudsplatser som är heltalsdelen av dess ombudstal. Eventuella återstående ombudsplatser tilldelas avdelning i rangordning efter storleken på restdelen av deras ombudstal.

Det stämmogrundande medlemstalet för en avdelning är dess årsmedlemsantal för föregående kalenderår. Årsmedlemsantalet för en avdelning ett visst kalenderår är det antal medlemmar som har betalat medlemsavgift till HBT-liberaler under året.

Protokollsutdrag, som visar vilka som utsetts till ombud, ska vara förbundet tillhanda senast tre veckor före stämman. Avdelning som inte uppfyller kraven att till förbundsstyrelsen lämna begärda uppgifter om organisation, medlemmar, ekonomi och verksamhet kan av förbundsstyrelsen nekas representationsrätt vid förbundsstämma.

All omröstning vid förbundsstämman sker öppet, dock skall votering i personvalsfrågor vara sluten. Utgången av omröstningen bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstningar i stadgefrågor och vid förbundets upplösning.

Vid lika röstetal avgör sittande mötesordförande omröstningen. Vid personval där fler än två kandidater ställt upp i omröstning, två eller flera kandidater erhållit lika röstetal och endast en kan bli vald, går frågan vidare till enskild omröstning mellan de kandidater som erhållit lika röstetal. Om lika röstetal erhålls i enskild omröstning av samtliga kvarvarande kandidater skall dock lotten avgöra.

Ledamot av förbundsstyrelsen äger ej delta i beslut om ansvarsfrihet för denna, eller i val av revisorer. Röstning får ej ske genom ombud eller fullmakt.

f) Rätt att väcka förslag till förbundsstämman tillkommer förbundsstyrelsen, avdelningsstämma samt varje enskild medlem i förbundet

g) Förslag som skall behandlas vid förbundsstämman skall inges till förbundsstyrelsen senast fyra veckor före förbundsstämman. Förslag avsett att behandlas av extra förbundsstämma skall vara förbundsstyrelsen tillhanda inom tid som förbundsstyrelsen bestämmer med hänsyn till kallelsetidens längd. Denna tid skall anges i kallelsen till extra förbundsstämma

h) Det åligger förbundsstyrelsen att till förbundsstämman framlägga förslag till föredragningslista. Vid ordinarie förbundsstämma skall därvid följande ärenden förekomma:

1. Förbundsstämmans öppnande
2. Justering av röstlängd
3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
4. Val av två justerare tillika rösträknare
5. Fråga om förbundsstämmans stadgeenliga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Propositioner
12. Motioner
13. Fastställande av eventuell medlemsavgift
14. Verksamhetsplan
15. Valärenden
a. fastställande av styrelsens storlek samt eventuella arvoderingar
b. ordförande
c. vice ordförande
d. ledamöter
e. två revisorer samt en revisorssuppleant
f. valberedning
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande

i) Under punkten övriga ärenden äger förbundsstämman ej rätt att fatta beslut av ekonomisk natur.

j) Kassör, sekreterare samt representanter i externa organ utses av styrelsen vid konstituerande styrelsemöte.

k) Förekommande val vid förbundsstämman bereds av en valberedning bestående av en sammankallande ledamot och minst två övriga ledamöter.

7 § Förbundsråd

Förbundsrådet består av förbundsstyrelsens ledamöter samt ordförandena, eller som ersättare annan företrädare, för avdelningar i förbundet. Förbundsstyrelsen får inbjuda även andra personer att närvara och yttra sig i förbundsrådet. Förbundsordföranden är ordförande i förbundsrådet.

8 § Förbundsstyrelse

a) Förbundsstyrelsen handhar förbundets ledning och är, då förbundsstämman ej är samlad, förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen är ansvarig inför förbundsstämman.

b) Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och minst en, högst två vice förbundsordföranden samt ytterligare minst tre ledamöter, alla valda av förbundsstämman.

c) Förbundsstyrelsen har att inom sig utse sekreterare, kassör samt övriga funktionärer

d) Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter, dock minst tre är närvarande.

e) Det åligger förbundsstyrelsen att leda förbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgar.

f) Förbundsstyrelsen kan utse ett arbetsutskott som på förbundsstyrelsens ansvar fullgör av styrelsen anförtrodda uppgifter samt avgöra sådana brådskande ärenden som ej kan anstå till styrelsens sammanträde. Arbetsutskottets beslut ska anmälas på kommande förbundsstyrelsesammanträde.

9 § Räkenskaper och revision

a) Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår.

b) Räkenskaper, resultat- och balansräkning, samt övriga handlingar som rör förvaltningen ska av förbundsstyrelsen överlämnas till revisorerna senast sex veckor före ordinarie förbundsstämma. Granskningen ska vara avslutad och revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet överlämnad till förbundsstyrelsen senast tre veckor före stämman.

10 § Stadgar och Stadgeändring

a) Beslut om ändringar av förbundets stadgar kan endast fattas av ordinarie förbundsstämma. Vid ett sådant beslut erfordras 2/3-majoritet.

b) Förbundsstyrelsen äger att tolka stadgan. Om så är möjligt skall samråd ske med revisorerna.

11 § Upplösning

För beslut om förbundets upplösande erfordras två tredjedels majoritet vid två på varandra följande förbundsstämmor, varav en ordinarie. Förbundets ekonomiska tillgodohavanden ska enligt beslut vid andra stämman överlåtas till Liberalerna för ändamål i enlighet med dessa stadgar. Förbundets arkiv ska tillställas Riksarkivet.