HBT-liberalers kommunpolitiska nio-punktsprogram

Stärk hbt-personers rättigheter i kommunen

Hbt-personers rättigheter har gradvis ökat genom lagstiftning. Det har dock tagit lång tid. Nu är det dags att hbt-personer får likvärdiga rättigheter även på kommunal nivå. Det kommer, som med lagstiftning, att påverka attityder mot hbt-personer positivt.

Lagstiftning påverkar attityder, men även kommunala beslut som leder till att hbt-personer bemöts likvärdigt är viktiga. Liberalerna ska vara det ledande partiet för hbt-personer i varje kommun i Sverige. Detta för att uppnå målet att vara det bästa landet i världen för hbt-personer.

Liberalerna ska vara ett inkluderande parti. Därför bör Liberalerna anta nedanstående punkter såsom ett kommunpolitiskt hbt-program.

  • att sexuell läggning respektive könsidentitet och könsuttryck inkluderas i relevanta styr- och plandokument.
  • att säkerställa att bemötande av och service till hbt-personer förbättras inom all kommunal verksamhet.
  • att kommunernas socialtjänst har beredskap att erbjuda hbt-personer, oavsett kön och könsidentitet, som utsatts för våld eller hot om våld av närstående skyddat boende i enlighet med vad lagen kräver.
  • att kommunerna medverkar till att fler särskilda verksamheter för hbt-ungdomar och äldre hbt-personer blir verklighet.
  • att kommuner i kriterier för bidragsgivning till ideella organisationer har som krav att en organisation som tar emot kommunala bidrag ska motverka diskriminering och annan kränkande behandling på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsutryck.
  • att blanketter som kommunen använder är könsneutrala och inte förutsätter att exempelvis två föräldrar är av olika kön.
  • att alternativet ”annat” och/eller ”vill ej uppge” finns, som alternativ i enkäter som kommunen använder, där könsidentitet ska uppges.
  • att transpersoner ges möjlighet för ombyte i en avskild och trygg miljö i relevanta verksamheter inom kommunen.
  • att toaletter inom kommunal förvaltning, bolag och verksamheter omdefinieras efter funktion istället för kön eller är könsneutrala.