Ända sedan 1980 har HBT-liberaler funnits för att se till att Liberalerna fortsätter kampen för människors lika rättigheter. Vi vet att det behövs en modig liberal kraft mot homofobi, transfobi, moralism och könsrollsförtryck!


 

HBT-liberaler
HBT-liberaler
MED STEFAN LÖFVEN - TVÅ STEG FRAM OCH ETT TILLBAKA 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

MED MAGDALENA ANDERSSON - ETT STEG FRAM OCH TVÅ TILLBAKA🏳️‍🌈🏳️‍⚧️❓

Stora delar av hbtqi-communityt hurrade när Stefan Löfven i höstas äntligen utlovade en ny könstillhörighetslag före valet. Nu går det inte att tolka det på något annat sätt än att förslaget placerats i byrålådan hos Lena Hallengren. Om man till det lägger HBT-socialdemokraters nya beslut om att motverka svenskar att ta hjälp av en värdmamma utomlands kan vi sammantaget bevittna en genomklappning för hbtqi-frågorna från S sida.

Nu måste frågan besvaras av Lena Hallengren - kan en ny lag klubbas före valet - ja eller nej?
HBT-liberaler
HBT-liberaler
🌈🥳 GOTT NYTT 2022 🥳🌈
HBT-liberaler
HBT-liberaler
Tack till alla som kämpat och fortfarande kämpar ❤️
HBT-liberaler
HBT-liberaler
Idag är det World Aids Day. En av HBT-liberalers framgångar på Liberalernas landsmöte var att få igenom förslag om att satsa mer på det förebyggande arbetet mot hiv. I det arbetet kommer ett viktigt inslag vara att korta köerna till PreP* runt om i landet.

Barbro Westerholm och Anna Starbrink skriver på QX Debatt om att alla som vill ska få PreP utan väntetid. Länk i kommentarsfältet.

*PreP är hiv-mediciner som en hiv-negativ person kan ta för att undvika att få hiv.
HBT-liberaler
HBT-liberaler
🏳️‍⚧ 💙 GRATTIS Lina Axelsson Kihlbom - Sveriges första statsråd som är transperson. Hon tillträder som skolminister i regeringen.
HBT-liberaler
HBT-liberaler
HBT-liberaler gör skillnad. På Liberalernas landsmöte i helgen har det fattats en rad viktiga beslut i sakfrågor:

👨‍👨‍👧‍👦⚖️TRYGGA REGNBÅGSFAMILJER 👨‍👨‍👧‍👦⚖️

Idag kommer fler barn till Sverige som fötts med hjälp av värdmödraskap utomlands än via adoption. Med landsmötets nya beslut vill Liberalerna säkerställa hur barnens och föräldrarnas rättigheter i samband med dessa processer stärks, hur de tilltänkta föräldrarna redan kan bli vårdnadshavare vid födseln, hur faderskap lättare kan fastslås samt se till att nedfryst genetiskt material i Sverige kan användas vid värdmödraskap utomlands. (Sedan tidigare är Liberalerna för att åter utreda frågan om altruistiska värdmödraskap i Sverige)

❤️ INRÄTTA CIVILÄKTENSKAP ❤️

Landsmötet beslutade efter många års kamp från HBT-liberaler om att ställa sig bakom civiläktenskap och att frikoppla det juridiska avtalet med själva ceremonin. Lagar i Sverige ska inte diskriminera. Staten ska vara huvudman för att garantera rättssäkra juridiska avtal.

🌈 FÖRBÄTTRA HBTQI-PERSONERS LEVNADSVILLKOR 🌈

Landsmötet beslutade bland annat om att införa grundlagsskydd mot diskriminering på grund av könsidentitet/könsuttryck och att inkludera personer med intersexvariationer i flera viktiga lagstiftningar. Till det ska arbetet med uppföljningen av de jämställdhetspolitiska målen bli trans/intersexinkluderande.

🩸STOPP FÖR DISKRIMINERING VID BLODGIVNING 🩸

Nu får det vara stopp på diskrimineringen av hbtqi-personer när det kommer till att ge blod. Landsmötet beslutade att karenstiden för blodgivning ändras så att ingen skillnad görs utifrån sexuell läggning och att blodgivning istället ska ha en evidensbaserad screening som identifierar risktagande ur ett individuellt perspektiv.

🏳️‍⚧️STÄRK DEN PSYKISKA HÄLSAN FÖR TRANSPERSONER 🏳️‍⚧️

En del undersökningar visar på att varannan ung transperson någon gång försökt ta sitt liv. Landsmötet beslutade om ett omfattande paket med förslag för att stärka den psykiska hälsan för transpersoner. Förslagen handlar bland annat om relevanta utbildningssatsningar, trygga mötesplatser och att ta fram ny kunskap om vilka faktorer som förhindrar självmord hos transpersoner.

💪 SATSA PÅ DET FÖREBYGGANDE ARBETET MOT HIV 💪

Landsmötet beslutade om att Liberalerna med kraft ska driva frågan om att återställa och utveckla det statliga stödet till hiv- och std-förebyggande arbete. En viktig del i det arbetet kommer att bli att få till kortare köer till PreP.

🏳️‍🌈 STÄRK RÄTTSSÄKERHETEN VID ASYLPRÖVNING 🏳️‍🌈

Landsmötet beslutade om att stärka rättssäkerheten och kompetensen vid asylprövningar som gäller hbtqi-personer genom utbildning av utredare, advokater och tolkar samt att hbtqi-säkra asylboenden.

🌈 VIKTIGT PRINCIPBESLUT 🌈

Till allt detta fattades ett viktigt principbeslut om att Liberalerna aldrig kommer medverka till att några som helst förändringar av svensk lagstiftning får ske som negativt särbehandlar eller diskriminerar homo-, bi-, intersexuella eller transpersoner.