Uttalande från HBT-liberaler gällande Migrationsverkets hantering av hbt-flyktingar
Senaste tiden har asylsökande hbt-personer fått avslag på sina asylprövningar trots att de i sina hemländer riskerar fängelse och dödsstraff för sin sexuella läggning eller könsuttryck. Det är i flera fall en bristfällig asylprövning som tillämpas av Migrationsverket. Det är en skam för Sverige att detta pågått under så lång tid.
Mycket kritik har riktats mot Sveriges utvisningar av hbt-personer till länder där homosexualitet är kriminaliserad. Att utvisningar sker beror sannolikt på att formuleringarna i den svenska lagstiftningen, dess förarbeten och olika styrdokument är oklara och motsägelsefulla. Bristen på hbt-kompetens hos Migrationsverket bidrar också tillsammans med det sätt som intervjuer genomförs med de som söker asyl.
I propositionen 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning står det bland annat att ”sexuell läggning skall betraktas som en grundläggande egenskap hos individen som det aldrig kan komma ifråga att kräva att han eller hon avstår ifrån” och samtidigt står det ”om en person i hemlandet har levt på ett sätt som minimerar risken för förföljelse, t.ex. genom att dölja sin sexuella läggning, kan denna omständighet ha betydelse vid riskbedömningen”.
När riksdagen röstade igenom denna proposition 2005 lade bland annat dåvarande Folkpartiet följande reservation;
“Rådande praxis att homosexuella flyktingar avvisas eller utvisas med motiveringen att de inte riskerar förföljelse så länge de döljer sin sexuella läggning är oacceptabel. En sådan hållning är humanitärt och principiellt oförsvarlig eftersom den inte på något sätt erkänner människors rätt att kunna leva ett liv i enlighet med sin sexuella läggning. För att den föreslagna lagändringen inte skall bli verkningslös skall den nya bestämmelsen tillämpas så att homosexuella inte avvisas eller utvisas med denna motivering utan var och en skall ha rätt att leva i enlighet med sin sexuella läggning.”
Vi har under lång tid drivit frågan kring brister i utlänningslagen när det gäller hbt-flyktingar, och vi har uppmärksammat det genom seminarier, politikeruppvaktningar och i debatten. Det har varit självklart för oss liberaler att stå upp för hbt-personer på flykt.
HBT-liberaler anser
att det behövs en särskild utvärdering av praxis för asylsökande som hänvisar till förföljelse av homo-, bisexuella och transpersoner.
att insatser måste göras för att stärka hbt-kompetensen vid asylprövningen. Detta gäller såväl handläggare som tolkar.
att den nya striktare lagen där tillfälliga uppehållstillstånd är standard måste ändras omgående. För den som riskerar straff eller våld finns skyddsbehovet så länge hemlandets lagar inte ändras.
Sverige ska vara världens bästa land för hbt-personer. Då kan vi inte skicka tillbaka individer till förföljelse, våld, fängelse och i värsta fall död. Vi ska erbjuda skydd!
Mats Nordström, förbundsordförande, HBT-liberaler