Stadgar för HBT-liberaler

 

1 §   Ändamål

HBT-liberaler (Homo-, bi- och transliberaler) är en fristående organisation som i nära anslutning till Liberalernas program och stadgar
   – arbetar för och sprider liberalismens idéer bland homosexuella, bisexuella och transpersoner i Sverige och internationellt
   – arbetar för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation genom att påverka Liberalerna.

2 §   Organisation

Förbundets verksamhet leds mellan årsmötena av styrelsen, som är ansvarig inför årsmötet.

Lokalföreningar bildas inom län/kommun eller andra naturliga områden där så finns underlag. Lokalföreningen ska ha målsättning och stadgar som står överensstämmer och godkänns av förbundsstyrelsen men bestämmer i övrigt självständigt över sin verksamhet.

Medlemskap tecknas hos förbundet HBT-liberaler genom betald medlemsavgift. Lokalföreningstillhörighet bestäms av bostadsort eller enskilt önskemål ställt till förbundsstyrelsen.

Förbundets styrelse beslutar om lokalförenings upptagande i HBT-liberaler.

Förbundets säte är i Stockholm.

3 §   Medlemskap

Medlemskap är öppet för alla personer med liberala värderingar. Medlem i HBT-liberaler får ej vara ansluten till annat svenskt parti än Liberalerna.

När särskilda skäl föreligger kan medlem uteslutas ur HBT-liberaler. Frågan om uteslutning handläggs av förbundsstyrelsen. Den som uteslutits har rätt att överklaga beslutet till nästföljande ordinarie årsmöte.

4 §   Avgifter

Endast den som erlagt av årsmötet fastställd avgift räknas som medlem.

De nya medlemmar som efter 1 oktober betalt medlemsavgift erhåller medlemskap även nästkommande kalenderår.

Medlemsavgifter inbetalas till förbundet. Avgifter avseende medlemmar bosatta i en lokalförenings upptagningsområde delas lika mellan förbundet och respektive lokalförening. Redovisning till lokalföreningarna sker halvårsvis eller oftare.

Medlem som är bosatt i en lokalförenings upptagningsområde räknas tillika som medlem av denna lokalförening. Medlemskap endast i lokalföreningen är inte möjligt.

5 §   Årsmötet

Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ. 

Ordinarie årsmöte hålls varje år före mars månads utgång, på tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse ska vara alla medlemmar tillhanda senast en månad före årsmötet.

Årsmöteshandlingar skall vara medlemmar tillhanda senast två veckor före årsmötet. I årsmöteshandlingar ska ingå verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse samt eventuella propositioner och motioner.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast sex (6) veckor innan årsmötet.

Motionstiden kan vi behov förlängas av styrelsen.

Endast medlemmar har rätt att förelägga årsmötet motioner.

Varje medlem som erlagt fastställd medlemsavgift har rätt att delta på årsmötet. Varje medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt. En medlem får inte överlåta sin röst. Den inför årsmötet sittande styrelsen har ej rösträtt vid fråga om egen ansvarsfrihet. Den av årsmötet valda styrelsen har ej rösträtt vid val av revisorer och revisorssuppleanter.

Som årsmötets beslut gäller den mening som erhållit flest röster. Vid lika röstetal vinner den mening som mötesordföranden biträder, utom vid personval då avgörande sker genom lottning. Votering vid personval företas med sluten omröstning om så begärs.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

   1. Årsmötets öppnande
   2. Justering av röstlängd
   3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
   4. Val av två justerare tillika rösträknare
   5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
   6. Fastställande av dagordning
   7. Styrelsens verksamhetsberättelse
   8. Ekonomisk berättelse
   9. Revisionsberättelse
   10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
   11. Propositioner
   12. Motioner
   13. Fastställande av medlemsavgift
   14. Verksamhetsplan
   15. Budget
   16. Valärenden
      a. fastställande av styrelsens storlek
      b. ordförande
      c. vice ordförande
      d. ledamöter
      e. två revisorer samt en revisorssuppleant
      f. valberedning
   17. Övriga frågor
   18. Årsmötets avslutande

Kassör, sekreterare samt representanter i externa organ utses av styrelsen vid konstituerande styrelsemöte.

6 §   Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas för att behandla särskilda frågor efter beslut av årsmöte eller styrelse eller efter skriftlig begäran av föreningens båda revisorer eller minst tjugo medlemmar. Extra årsmöte ska hållas inom sex veckor efter sådan begäran.

Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som årsmöte eller styrelse angett eller som angetts i begäran om extra årsmöte.

Kallelse och möteshandlingar ska skickas till medlemmarna senast tre veckor före extra årsmöte.

7 §   Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar erfordras antingen beslut med enkel röstövervikt vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, eller beslut med 2/3 röstövervikt vid ett ordinarie årsmöte.

8 §   Upplösning

HBT-liberaler kan inte upplösas så länge minst tio medlemmar motsätter sig detta. Om HBT-liberaler upplöses ska dess arkiv samt efter avveckling behållna tillgångar tillfalla Liberalernas riksorganisation.