Hbt-rättigheter är mänskliga rättigheter!

Principprogram för Homo-, bi- och transliberaler
Antaget av årsmötet den 24 mars 2013

OBS: Eftersom principprogrammet antogs före partiets namnbyte så står det tills att det uppdateras ”Folkpartiet” istället för ”Liberalerna”. 

Liberalism

Den liberala visionen är ett samhälle där alla har frihet att forma sitt eget liv efter sina egna livsdrömmar, så länge man inte kränker någon annans frihet.

Det är bara den enskilda människan som kan avgöra vad som är ett bra liv. Därför är det självklart för liberaler att arbeta för att förändra lagar, normer, traditioner och fördomar som hindrar människor från att förverkliga sina liv. Liberaler har också gått i spetsen för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners (hbtq-personers) rättigheter, från att homosexualitet avkriminaliserades i Sverige 1944 och ända fram till våra dagar.

Den enskilda friheten ska dock inte vara den starkes frihet. Ibland behövs politiska beslut för att se till att alla människor verkligen får så stor chans som möjligt att styra sin tillvaro. Det kan handla om att ändra diskriminerande lagar, eller om att se till att alla individer får en saklig skolundervisning och ett bra bemötande i sjukvården.

Staten får aldrig peka ut för människor hur de borde leva sina liv. Förutom att sådana statliga påbud är principiellt fel riskerar de alltid att bli majoritetens förtryck av minoriteten. Detta är extra farligt för de individer som lever på ett annat sätt än de flesta gör.

Den liberala frihetstanken handlar alltså om två friheter: frihet att förverkliga sina livsdrömmar och frihet från statligt förtryck. Yttrandefrihet, föreningsfrihet, näringsfrihet, äganderätt och respekt för privatlivet är några av de fri- och rättigheter som är nödvändiga för detta.

I ett samhälle med yttrandefrihet, marknadsekonomi och privat äganderätt har enskilda individer chansen att ifrågasätta normer och fördomar, även om detta provocerar staten. Det är också i demokratiska marknadsekonomier som könsrollsnormer och homofobi har kunnat brytas på allvar. I socialistiska länder och andra diktaturer är det bara med statsmaktens goda minne som hbtq-frågor kan diskuteras öppet.

Den liberala kampen gör inte halt vid nationsgränser, den sträcker sig längre än så. Vi ger oss inte förrän ofriheten har brutits för människor i alla länder.

HBT-liberaler

Syftet med vår verksamhet är att förbättra för homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera uttryck och identiteter (hbtq-personer) i Sverige och internationellt.

HBT-liberaler har en ideologi som baseras i den liberala grundsynen med en tydlig ställning för alla individers mänskliga rättigheter. En stor del av vårt arbete går därför i praktiken ut på att motverka diskriminering och att identifiera de politiska, samhälleliga, organisatoriska, marknadsmässiga och mänskliga strukturer som skapar olika former av diskriminering.

HBT-liberaler bildades 1980 och är den enda rikstäckande liberala föreningen för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Den kollektiva diskrimineringen av hbtq-personer kan aldrig lösas med kollektivism. Valfrihet, individualism, respekt och likhet inför lagen är liberala grundvärden som måste försvaras! Vi håller kontakt med folkpartister i kommun, landsting och riksdag och lägger själva fram konkreta förslag.

Vår uppgift är att bilda opinion såväl internt inom Folkpartiet såväl som externt. Vi anordnar aktiviteter lokalt med inbjudna talare, experter och politiker, och har sociala sammankomster. Dessutom arrangerar vi Folkpartiets deltagande i Pride-festivaler runtom i Sverige.

På internationell nivå agerar vi för att stärka och uppmärksamma hbtq-personers rättigheter både inom ramen för den internationella liberala organisationen SILC men också på egen hand. Deklarationen om grundläggande mänskliga rättigheter som FN lade fram 1948 slår bland annat fast rätten att slippa diskriminering. I det internationella arbetet är det en viktig grund i diskussioner om alla människors rätt till ett tryggt liv, oavsett sexuell läggning. Alla som stödjer vårt arbete, ej är ansluten till annat svenskt parti än Folkpartiet liberalerna, och stödjer våra grundläggande värderingar är välkomna att bli medlemmar.

Kön, Kropp och sexualitet

Utmaningar

Könet är en av de mest grundläggande beståndsdelarna i en människas identitet. Samhället har en juridisk definition av kön som är snäv, medan det finns en större variation i biologiskt kön, och framförallt könsidentitet och könsuttryck, dvs. hur en person väljer att uttrycka sitt kön.
För HBT-liberaler är det viktigt att var och en har rätt att uttrycka sitt eget kön, och sin egen könsidentitet.

I alla mänskliga sammanhang finns det normer: Formella och informella, uttalade och outtalade. Gemensamt är att de påverkar oss på gott och ont, och att alla genom medvetna eller omedvetna handlingar stödjer och/eller ger uttryck för olika normer.

I alla samhällen finns normer kring könsuttryck och sexualitet. Inte sällan utgör normerna grund för diskriminering, på så sätt att en mänsklig företeelse med normernas hjälp definieras som avvikande eller ovälkommen, något som hbtq-personer är väl bekanta med.

Men även inom hbtq-samhället finns en homonormativitet, med ibland starka förväntningar på hur man förväntas vara.

Alla människor ska ha rätt att utöva och uttrycka sexualiteten på det sätt som man önskar.

Lösningar

Diskriminerande normer är en allmänmänsklig företeelse, och därför måste HBT-liberaler arbeta med att motverka dem. Det gäller både inom det som brukar kallas för heteronormativa sammanhang, men också hbtq-normativa sammanhang.

I hela samhället måste ett bejakande av och en respekt för mångfald finnas, så att alla sätt att leva och verka finner sin plats utan diskriminering eller utanförskap.

Sexuell hälsa är något positivt, och det är så mycket mer än preventivt arbete mot sexuellt överförbara sjukdomar. Särskilda insatser bör göras för att främja sexuell hälsa och att synliggöra hbtq-personers sexualitet utan att det alls är kopplat till exempelvis hiv-prevention.

Familjer och relationer

Utmaningar

HBT-liberaler har länge ansett att äktenskapslagstiftningen inte skall lägga någon synpunkt på sexuell läggning eller kön på de personer som ingår äktenskap, och glädjande nog är det nu ett faktum i Sverige.

Däremot finns det fortfarande utmaningar när det gäller möjligheterna till adoption, surrogatmödraskap/värdmödraskap och assisterad befruktning, eftersom möjligheterna till det ofta begränsas för hbtq-personer.

Lösningar

Samhället måste säkerställa att det i Sverige inte görs någon diskriminering utifrån könsidentitet eller könstillhörighet när det gäller de möjligheter som står till buds kring familjebildning.

Arbetsliv

Utmaningar

Som arbetstagare är man oavsett roll alltid på ett eller annat sätt en företrädare för sin arbetsplats. Många arbetsplatser har starka varumärken kopplade till värderingar, och många har också omfattande och detaljerade interna identitetsskapande program. Hbtq-personer kan diskrimineras i anställningssituationer, löne- eller karriärutveckling, och kan också socialt i olika sammanhang behandlas på ett sätt som upplevs som kränkande.

Lösningar

Det är viktigt att Sverige har en lagstiftning som gör det tydligt för alla arbetsgivare, oavsett juridisk hemvist för dess moderbolag, att det inte är tillåtet med diskriminering i någon form baserat på sexuell läggning. Alla parter – fackliga organisationer, arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer – har ansvar för att både förebygga och agera vid diskriminering, och för att möjliggöra anmälningar och integritetsskydd i samband med diskriminering mot hbtq-personer.

Vård, hälsa och omsorg

Utmaningar

Institutioner

Kommuner och landsting/regioner har stor inverkan på våra liv vid ohälsa eller på ålderns höst. Både i vårdsituationer och på äldreboenden måste alla behandlas lika, utan någon diskriminering av hbtq-personer.

Kopplingen mellan psykologisk utredning kring transsexualitet och könsbyte är kränkande och inte värdig ett samhälle som säger sig vara jämställt.

Individer

Bland hbtq-personer är det en högre andel personer som begår självmord, är missbrukare, mår psykiskt dåligt eller har sämre fysisk hälsa än befolkningen i övrigt.

Lösningar

Institutioner

De offentliga arbetsgivarna inom det här området är stora arbetsgivare också i skolans värd, och därför är förvaltningsövergripande arbete i kommuner med värderingar och normer en viktig grund för att alla skall behandlas lika. SKL kan också göra mycket för att samhällets allmänna värderingar och normer förändras till att bli helt tillåtande för hbtq-personer.

Varje individ måste själv kunna avgöra om könsbyte är aktuellt utan att det skall föregås av en psykologisk utredning av något slag. Utan jämförelser i övrigt kan man dra paralleller med rätten till fri abort där samhället inte ställer upp några krav kring godkännande från en psykolog för att aborten skall utföras.

Individer

Transpersoners bemötande, allmänvårdens medicinska behandling samt deras potentiella könsbyte måste ske med hög kunskap, hög integritet och respekt för individens önskningar och behov. Kompetensen hos allmänvårdens institutioner måste vara så pass hög att transpersoner inte som idag undviker att söka vård, på grund av kompetensbrist i bemötandet.

Folkhälsoarbetet måste inriktas på att hbtq-personer får den vård de har rätt till. Certifieringar av vårdgivare och vårdgivares personal skall eftersträvas.

Skola och utbildning

Utmaningar

Under skolåren formas en stor del av en individs identitet. I skolans värld utgör inte sällan grupptryck och normer en stark motkraft till hbtq-värderingar och alla människors lika värde. Kraven på att uppfylla heteronormen kan bli mycket långtgående, och trycket på den enskilde kan upplevas som omänskligt.

Dessutom är elever under de flesta av skolåren omyndiga, och står i ett starkt beroendeförhållande till de lärare och andra vuxna som finns i skolmiljön.

Lösningar

Det är helt avgörande att skolpersonal har både god kunskap om hbtq-frågor och har en uttryckligt öppen och tillåtande attityd mot alla sexuella läggningar. Det handlar inte bara om tankesätt och vidsynthet, utan också om praktiska och helt konkreta åtgärder kring exempelvis idrott där frågan om kön är aktuell både fysiskt i omklädningsrummen men också i lagindelningar och uppdelning av klassen i mindre grupper.

Konkreta, tydliga och i verkligheten praktiskt användbara åtgärdsplaner för att motverka diskriminering är också en självklarhet.

Rättstrygghet

Utmaningar

Områden i samhället med stark heteronormativitet, kan göra att utsattheten för brott är hög för hbtq-personer i vissa sammanhang. Tyvärr kan det upplevas som ett så framträdande hot att en del livsval begränsas och helt enkelt inte finns. Det kan gälla val av bostadsort, klädval, eller möjlighet att fritt röra sig på allmän plats alla tider på dygnet.

Inom Kriminalvården kan heteronormen vara närmast total, vilket gör att hbtq-personer som begått brott kan bli utsatta för både kränkande behandling och våld.

Lösningar

Alla delar av rättsstaten måste ha hög kunskap om hbtq-värderingar. Inom polisen måste det vara särskilt kraftiga markeringar mot kränkande behandling och diskriminering av personal som inte uppfyller heteronormen. Bemötandet av brottsoffer och – vittnen måste vara oklanderlig när det gäller hanteringen av hbtq-personer, och inom Domstolsverket måste både rättsskipningen och arbetsplatsen internt präglas av en öppen syn vad gäller hbtq-personer.

Kriminalvården måste ha konkreta och praktiska riktlinjer för att motarbeta diskriminering både bland personal och bland interner. Dessutom måste det finnas förebyggande arbete och ett säkerhetsmedvetande som gör att intagna hbtq-personer kan vara trygga på häkten och anstalter.

Det behövs särskilda insatser för hbtq-ungdomar och hbtq-personer som lever i grupper där det finns en vanföreställning om vad ”heder” innebär (det som ofta felaktigt benämns ”hederskulturer”).

När det gäller spridning av HIV bör det endast vara den som med avsikt sprider HIV till en annan person som skall kunna straffas. HBT-liberaler anser också att informationsplikten för HIV i smittskyddslagen bör avskaffas.

Det civila samhället

Utmaningar

Föreningsliv

Sverige har en hög grad av engagemang inom en stor del av befolkningen i olika former av ideella föreningar. Det kan gälla idrott, religion, språk, musik etc. Av naturliga skäl blir dessa grupper homogena vad gäller det intresse föreningen samlas kring. Viktigt är då att föreningen inte i övrigt blir homogen på ett sätt som gör att den diskriminerar hbtq-personer. Idrottsrörelsen har inom vissa idrotter varit kraftigt homofob, något som de senaste årenförändrats på ett positivt sätt genom några namnkunniga idrottsutövare. Men det är viktigt att hela bredden av föreningslivet motverkar diskriminering av hbtq-personer.

Media

För att samhällets normer i stort skall bli positiva för hbtq-personer är det viktigt att media skildrar skeenden och nyheter också ur hbtq-personers perspektiv. Hbtq-frågor i sig blir belysta, men i nästan alla andra sammanhang är heteronormen stark i valet av intervjupersoner

Lösningar

Media

Heteronormen i media behöver motarbetas och det måste finnas både bred och djup hbtq-kompetens inom alla former av medieproduktion i samhället.

Föreningsliv

Något aktivitetsstöd eller bidrag i någon form från stat, landsting/region eller kommun skall inte kunna betalas ut till föreningar som diskriminerar hbtq-personer.

Internationell solidaritet

Utmaningar

Deklarationen om mänskliga rättigheter i FN är från 1948. Där slås det fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Givetvis inkluderar det rätten att inte bli utsatt för diskriminering. Respekten för hbtq-personers rättigheter har minskat i flera länder, och till och med i vårt närområde i Europa finns det länder där det inte är möjligt att genomföra en Prideparad utan trakasserier från andra människor, eller till och med från polis eller andra statliga institutioner.

Inom EU finns också tendenser mot att enskilda medlemsländer tillåts viss frihet i sin syn på hbtq-personer, något som inte kan accepteras.

Personer som förföljs i sitt hemland på grundval av sin sexuella läggning skall kunna få asyl beviljad i Sverige enbart med detta som angivande av skäl.

Lösningar

Fokus för arbetet i länder med diskriminering mot hbtq-personer bör ligga på att tydliggöra att landet i praktiken inte uppfyller FN:s deklaration gällande mänskliga rättigheter, förutom naturligtvis aktivt stöd kring att organisera liberala hbtq-grupper i landet.

HBT-liberaler anser att Sverige skall verka för att EU skall ha större möjlighet att utdela sanktioner mot de länder som diskriminerar hbtq-personer.

Beviljande av asyl måste kunna ske baserat på kunskap om det aktuella landet, och praxis måste göra det möjligt i praktiken för personer som är förföljda att få asyl trots att det kan vara svårt att bevisa att graden av förföljelse är tillräcklig.

De personer som beviljar asyl och behandlar överklaganden av asylärenden måste ha god hbtq-kunskap.